tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Barfume; perfume that makes you want to barf and gag.
Guy1: Dude, what's that awful smell?
Guy2: It's Sally's Barfume.
viết bởi Burucklyn 18 Tháng tư, 2010