tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Iranian god of heat transfer.
Bonus......5 percent!
viết bởi Chu 28 Tháng tư, 2005