tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
To be crazy, wild, a rebel, breaking the rules.
That girl's crazy!

Yea I know, she's so barreen!
viết bởi KoolKurd 22 Tháng tư, 2009

Words related to Barreen

crazy kurd rebel wild