tìm từ bất kỳ, như là bae:

Bartender 1 picks up jigger to measure chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?