tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
This is a popular Rasta slang term that means cool, awesome, nice stuff,
dem gals have some bashy hair
viết bởi Miguel 13 Tháng tư, 2004