tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
YOu have a large/oversized backside :p.
Example A : Dayum girl yo butt is huge :|
Example B: No I Have baxterial issues :|
viết bởi baxterialissues101 26 Tháng mười, 2011