tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Bazin is when something is very good and no other word is badman enough to express it
John: i just won the lottery!
Gary: Man thats BAZIN!

Gary: remember that gig we went to last week?
John: ye man, bazin times
viết bởi Bazin4lyfe 15 Tháng mười, 2011