tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A popular suicide spot in Britain
I'm totally depressed and am going to jump off Beachy Head
viết bởi Kelly Osbourne's Gimp 24 Tháng năm, 2004