tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Married to the ugly bearded fuck head.
"Dude, the ugly bearded fuck head is married to the beast ugly bitch."
viết bởi Soiled Undergarment 19 Tháng tám, 2003

Words related to Beast ugly bitch

ugly bearded fuck head