tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Male masturbation.
Last night I beat the dummy until he was black and blue!
viết bởi J. Boylan 18 Tháng tư, 2006