tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Beautiful and Euphoric
Joe Camel's immortal, and thus, perpetual fight with cancer is sad, but Beauphoric.
viết bởi Johnbigwood 14 Tháng ba, 2011