tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Beaurt(bee-uurntt) : a word used to descibe a fart. A fart noise that you can say
When somebody bends down, say Beaurnt.
viết bởi CaptainCorilynn 08 Tháng bảy, 2009

Words related to Beaurnt

butt fart noise saying word