tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
1. A genetic cross between a rutabega and a beet 2. Usualy apeals to children who love rudabegas but hate beets.
Tim Atkinson
viết bởi JKD 13 Tháng hai, 2003