tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Choosing the irrational option of a task.
"Do you want be to deep fry the turkey this year?"
"Nah I'm being a man, I'm gonna grill it."
viết bởi FonzieButt 17 Tháng mười một, 2011