tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To get your belly full of alcohol
Man I can't wait to get a belly full of piss tonight
viết bởi broomy486 26 Tháng hai, 2012