tìm từ bất kỳ, như là b4nny:
 
1.
The comeback to end all comebacks.
Person 1: Where did you leave the _______?
Person 2: Bend over and I'll show ya.

Person 1: What the hell happened to my _____?
Person 2: Bend over and I'll show ya.
viết bởi Alyson 31 Tháng ba, 2003