tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
expression used to condemn an absurd situation or action
(Person realises they forgot something)
"Oh Berdusch!! I forgot my bag."
viết bởi Tom Ruszala 01 Tháng sáu, 2005