tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
A female with a bad body, but a great face. The antonym of Butterface.
Man, that chick has has a horrible body, but she's a Betterface.
viết bởi Sadiq Samani 03 Tháng tám, 2011