tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Kick ass song by Queen,on the album A day at the races/
guy 1:Bicycle race kicks ass!

guy 2:yeah totally!
viết bởi cheesemutt 14 Tháng tư, 2010