tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A greeting, commonly used by those with inferior mental ability.
(AIM conversation)

Person 1: BIDDLYWAP
Person 2: You're retarded....
viết bởi WilfordB 05 Tháng sáu, 2010