tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
San Francisco (after "The Big Apple" for New York).
Back in the early 1960s the Giants left the Big Apple for the Big Fruit Salad, and they haven't been the same since.
viết bởi ak4mc 25 Tháng mười, 2010