tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The name given to any person who is of Russian Descent who claims to be asian.
"I'm telling you, I am asian!" "Shut up Big Tree."
viết bởi sj0rgensen 17 Tháng tư, 2008