tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Jumbo twists.
Girl 1: I about to get some jumbo twists girl.

Girl 2: Oh you mean big ass braids?

Girl 1: Yea girl those.
viết bởi Naenaenae 22 Tháng một, 2014

Words related to Big ass braids

big braids jumbo poetic justice twists