tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
One who is short, but swears he's not gay.
See BigMac, see BigMac mack. Mack BigMac, mack!
viết bởi Commando 09 Tháng hai, 2003