tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
One of the most notorious gangs in Malvern.
Guy 1: Yo B You seen those niggas From the BigTamil Gang?
Guy 2:Ya man Holy Shit!
viết bởi SomeGuyYouKnow 29 Tháng mười một, 2010