tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Someone who is way too keen to get their bikini on when its not hot/appropriate
Laura: Look, she's got her bikini on and its not even sunny..
Bianca: What a Bikeeno..
viết bởi LauraRat 13 Tháng năm, 2013