tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The man on the turkish million lire bill.
viết bởi CrocodileShoes 24 Tháng bảy, 2003