tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Phrase used when searching on bing search engine.
"I binged up everything I need for the report"
viết bởi RandommodnaR 06 Tháng hai, 2013