tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Formal girlfriend, official girlfriend, future wife, the only one.
I will like to intoduce you to my Binky Boo.
Binky Boo, I love you.
Binky Boo, we compliment eachother.
viết bởi NemesisGirl12 08 Tháng bảy, 2011