tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
A Fungus or something horrible smelling aroung your penis.
Yuck you stink of binky cheese!
viết bởi KickYourAssFuckUpFaceKirsty 02 Tháng hai, 2009