tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Looking and judging a womans body, Consentrating on her ass shape, breast size, legs, arms, face and hair.
Damn look at that female she has nice Bio Metrics.
viết bởi Bone Hard 19 Tháng sáu, 2012