tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A skin tag. A mole or skin growth that resembles a rice krispy
Hey, is that a bipsy on your eyelid?
viết bởi Seles 05 Tháng tư, 2011