tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
The coolest thing on God's green earth.

Originated from Xanga.
Mom: "No Birchfever until you finish your dinner."

Jimmy: "Aww shucks ma'."
viết bởi Shane "Roadhouse" Koch 10 Tháng năm, 2005
 
2.
The coolest thing on God's green earth.

Originated from Xanga.
Mom: "No Birchfever until you finish your dinner."

Jimmy: "Aww shucks ma'."
viết bởi Shane "Roadhose" Koch 09 Tháng năm, 2005