tìm từ bất kỳ, như là bangarang:
 
1.
The act of going on a trip to avoid the dramas of celebrating a birthday at home.
I can't face having a big party for my 30th, so I'm thinking of birthday eloping to Paris.
viết bởi Zebidee55 12 Tháng tư, 2009