tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
8.
v. tr.

Bitch out, bitched out, bitching out, bitches out

To discontinue social obligations under false pretenses
"Preps bitched out! Grounded! Cut by mom!"
viết bởi Nikki 02 Tháng sáu, 2004
6 33