tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
My supervisor, who spends many days just gnawing the corner of her desk.
Hey, Bitie, stop gnawing the corner of your desk.
viết bởi James LeBlanc 19 Tháng ba, 2004