tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Menstrual period occurring in males during which blood evacuates through the head of the penis.
Sorry, I can't go swimming, I'm björking this month.
viết bởi Anonymo_ 03 Tháng chín, 2010