tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The black high-end version of an Apple Macbook, costing 1500 dollars, and looks cool.
My new BlacBook has iTunes.
viết bởi mikda 26 Tháng tám, 2008

Words related to BlacBook

apple blac black blackbook computer imac laptop mac macbook