tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
The shopping one does on Black Friday.
Every year me and my friends go Black Shopping on Black Friday.
viết bởi Luca Lavonte 27 Tháng mười một, 2009

Words related to Black Shopping

black black friday christmas friday shopping thanksgiving