tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Being born of black skin, usually born from black parents.
Donte has black skin disease, thus rendering his skin black.
viết bởi dice37 20 Tháng tám, 2008

Words related to Black Skin Disease

black disease people skin white