tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To overdo something. Make something gawdy.
Your design was really cool until you black-toasted it with a drop shadow.
viết bởi Phoebe Beaver 15 Tháng tư, 2005