tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The sport of young urban African-American males.
NBA - National Blacksketball Association
viết bởi Schwarzkrieg 11 Tháng hai, 2005
 
2.
The current status of American professional basketball.
'Some Blacksketball players suck complete cock, such as LeBitch James, whereas many Blacksketball players, such as Dwight Howard, help the NBA'
viết bởi Nonetheless 03 Tháng một, 2012