tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Australian way of pronouncing the word "bloody".

"Bloody" is used to intensify insults.
Blardy hell, stop burning the blardy sausages on the blardy Barbeque.
viết bởi |ntr|gue 06 Tháng mười hai, 2004