tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Blaze-A-R (Say it like its a Spanish verb)

Verb: To Blaze
At 12:27 AM...

"Hey dude, do you wana Blaze-A-R and play light up frisbee?"
viết bởi BLA and DUS 03 Tháng tư, 2010