tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Racist term for an albino.
Nice sunglasses bleach baby!
viết bởi Bobby Albino 10 Tháng một, 2011