tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
What Snoop Dogg uses to clean his clothes.
Person 1: What does Snoop Doggy Dogg use to clean his clothes?
Person 2: Bleayatch
viết bởi Nathan Tiberius 15 Tháng mười, 2007