tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
A cross between Blah and Bleg
Used to show displeasure.
person 1: Whats up?
person 2: Cleaning, blehgg
viết bởi dooooood232 16 Tháng ba, 2009

Words related to Blehgg

blah bleg displeasure gross no