tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A blonde bombshell squished together like Bradgenlina. Definitely a dumb blonde!
She is so stupid! What a blombe!
viết bởi toejam 01 Tháng hai, 2012