tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A slang term for vagina.
I'm in the mood for some bloody axe wound, and I'm not talking about watching Braveheart!
viết bởi Slick Dick Lick 16 Tháng sáu, 2004