tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
A straight man who sucks dick for blow.
Who's that guy on the street corner next to the drug dealer?

Him? Oh he's our neighborhood blowmosexual.
viết bởi snugglessoft 08 Tháng tám, 2011